Polityka prywatności

Visits: 33

Polityka prywatności firmy Maklero.pl


1.
Administratorem danych osobowych jest firma Maklero.pl Dariusz Grabarczyk z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prochowickiej 11/9, 54-072 Wrocław, zwana dalej “Maklero.pl” w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. Firma Maklero.pl ustala cele i sposoby przetwarzania podanych informacji we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe i zgoda na ich przetwarzanie podawane są dobrowolnie. Wszyskie informacje i dane osobowe przetwarzane są w zakresie, w jakim została wyrażona zgoda. W sprawach z zakresu ochrony Twoich danych osobowych, aktualizacji lub całkowitego usunięcia możesz kontaktować się wysyłając e-mail na [email protected]. Informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie art. 13. ust. 1. i 2. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Z definicji “dane osobowe”, to wszelkiego rodzaju informacje, które mogą identyfikować Użytkownika, tj. imię i nazwisko, numer pesel, e-mail, numer telefonu, adres. Przetwarzanie to proces i operacje wykonywane na danych osobowych danej osoby np. zbieranie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług, czy realizacji zleceń. W przypadku, gdy Użytkownik postanowi nie podawać swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, wówczas nie będzie możliwa realizacja usługi lub zamówienia.

 

2.
Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie otrzymujemy od Użytkownika, gdy korzysta z Usług świadczonych w ramach Portalu Maklero.pl, DariuszGrabarczyk.pl, InwestorAlfa.pl oraz przekazywanych przez telefon, SMS, e-mail, w listach i innej korespondencji oraz osobiście. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie także, gdy firma Maklero.pl wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, zbierane za pośrednictwem następujących usług online: wszelkich stron internetowych, które zawierają odniesienie do niniejszej Polityki prywatności, mediów społecznościowych lub oficjalnych treści firmy Maklero.pl dostępnych na stronach internetowych administrowanych przez inne podmioty lub także aplikacji na urządzenia mobilne.

 

3.
Firma Maklero.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające ich ochronę (w tym szyfrowanie danych z użyciem protokołów HTTPS, podpisów elektronicznych, certyfikatów bezpieczeństwa), jest zobowiązana do korzystania z danych osobowych Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Korzystanie z Usług firmy Maklero.pl, możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą Polityką prywatności.

 

4.
Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi RODO.

 

5.
Jakie informacje firma Maklero.pl gromadzi na temat Użytkownika?

Użytkownik podając dane osobowe w ramach Usługi, czy kontaktowania się z firmą wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych, przez co firma Maklero.pl wchodzi w posiadanie ich i pozyskuje je w ramach Usług, czy też kontaktowania się. Informacje mogą być zbierane za pośrednictwem Usług lub za pośrednictwem partnerów współpracujących z Maklero.pl. Założenie Konta wymaga podania nazwy Użytkownika, e – mail Użytkownika oraz hasła. Firma Maklero.pl potrzebuje tych informacji, aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z konta. Każde hasło do Konta jest zaszyfrowane kluczami https i w inny sposób, ale to Użytkownik ma obowiązek chronić dane logowania do Konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 

6.
Korzystanie z Usług odpłatnych wiąże się z podaniem dodatkowych danych osobowych, które obejmują m.in. imię i nazwisko Użytkownika, e-mail, NIP, dane adresowe, czy nr telefonu. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu identyfikację Użytkownika, jak np. i ustalenie danych adresowych do wysyłki zamówionych usług i produktów Maklero.pl. Maklero.pl przetwarza dane osobowe, podczas kontaktowania się, zapisania na newsletter, mailing, darmowe materiały, szkolenia itp. i dotyczy to danych niezbędnych do prowadzenia z Użytkownikiem komunikacji, w tym do udzielenia odpowiedzi na pytania, przesyłania wiadomości informacyjnych, szczegółów zamówienia lub realizacji innej usługi. W tym celu Maklero.pl wykorzystuje dane wskazane przez Użytkownika na Koncie. Zakres przetwarzanych danych ogranicza się wyłącznie do informacji wymaganych do udzielenia wsparcia, w tym treść komunikacji. Dane Użytkownika przetwarzane są również w celu przedstawienia ofert dotyczących świadczonych w ramach portalu Usług. Dane Użytkowników pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkowników oraz w ramach współpracy z partnerami oraz z podmiotami zajmującymi się dostarczaniem informacji gospodarczej. Dane mogą obejmować Imię i nazwisko Użytkownika, adres, telefon, e-mail. Partnerzy są podmiotami, którym Użytkownicy udostępnili swoje dane na podstawie własnych decyzji, a firma Maklero.pl nie posiada kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych przez ww. podmioty. Dane Użytkowników gromadzone są m.in., gdy kontaktują się z firmą Maklero.pl za pośrednictwem dostępnych narzędzi, stron WWW, formularzy kontaktowych, e-mail, czy telefon. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce także wtedy, gdy zamawiasz usługę w postaci subskrypcji, newsletterów lub dostępu do blogu i innych materiałów.

 

7.
Maklero.pl może gromadzić takie informacje, jak rodzaj urządzenia, adres IP, dane techniczne, warunki transferu, połączenia itp. dotyczące urządzeń, za pomocą których Użytkownik uzyskuje do nich dostęp. Ponadto firma Maklero.pl przetwarza szczególne informacje dotyczące korzystania z Usług, m.in. jak: dane pomiarowe dotyczące tego kiedy i jak Użytkownik korzysta z Usług, dane dotyczące ruchu, historii zawieranych transakcji oraz ich rodzaje. Ponadto przechowywane są informacje w postaci logów technicznych w celu uzyskania informacji w jaki sposób Użytkownik korzysta z Usług oraz jaka jest jego aktywność, a także inne informacje dotyczące plików cookies lub podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Cookies stanowiącej integralną część niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto Maklero.pl korzysta z wielu usług będących własnością innych podmiotów, które ustalają własne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych. Te podmioty również używają plików cookies. Wobec powyższego Maklero.pl zachęca do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez ww. podmioty. Maklero.pl nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dzięki linkom umieszczonym na stronach Maklero.pl, DariuszGrabarczyk.pl jak i tych, które umieszczają linki do Maklero.pl. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje zewnętrznych stron internetowych. Wobec tego rekomendowane jest zapoznanie się z odpowiednimi politykami prywatności.

 

8.
Polityka Cookies.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Maklero.pl Dariusz Grabarczyk, ul. Prochowicka 11/9, 54-072 Wrocław. W urządzeniach końcowych Użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Maklero.pl, m.in. partnerzy świadczący usługi SEO, analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji Maklero.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

 

9.

Strona internetowa wydawcy (DariuszGrabarczyk.pl, Maklero.pl) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

 

10.
Dlaczego Maklero.pl korzysta się z plików cookies?

Pliki cookies i podobne technologie wykorzystuje się w celach:

1) świadczenia transakcji i usług,
2) dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych
(np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb),
3) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
4) utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła,
5) prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika, czy jego miejsce zamieszkania
(indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy,
6) realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający

zainteresowania odbiorców.

 

11.
Rodzaje plików Cookies, które wykorzystuje firma Maklero.pl:

I.
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

– sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
– stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

II.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosuje się następujące ich rodzaje:

a) niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
b) pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
c) wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji,
d) funkcjonalne – umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub

regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
e) reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
f) statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

 

12.
Zarządzanie ustawieniami przeglądarki:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że firma Maklero.pl będzie mogła przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

– zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
– zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
– określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
– blokowania lub usuwania cookies.

 

13.
W jaki sposób wykorzystuje się informacje zebrane na temat Użytkownika?

Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

a) realizacji zobowiązań firmy Maklero.pl wynikających z łączenia z Użytkownikami, jak zakładanie Konta, zapewnienie dostępu do Konta, zarządzanie nim,
b) świadczenie poszczególnych Usług i ich funkcjonalności,
c) dostarczania informacji o statusie realizowanych Usług,
d) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych i prawnych,
e) prawidłowego wywiązania się z przepisów o ochronie danych osobowych,
f) prowadzenia marketingu bezpośredniego dostępnych w ramach portalu Usług; dostarczania informacji o dostępnych usług w ramach portalu Maklero.pl, DariuszGrabarczyk.pl, przy czym w wymaganych prawem przypadkach odbywa się to za wyraźną przez Użytkownika zgodą, np. podczas zamawiania usług na DariuszGrabarczyk.pl / Maklero.pl, mailu lub Newsletter, bądź inne informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez wybranie opcji w DariuszGrabarczyk.pl/Maklero.pl Newsletter “zrezygnuj z subskrypcji”.

g) zapewnienia wsparcia podczas świadczenia Usług przez dział Obsługi Użytkownika, jak również rozwiązania problemów technicznych i innych kwestii poprzez formularz kontaktowy,
h) świadczenia Usług w najbardziej efektywny sposób z uwagi na urządzenia, za pośrednictwem których uzyskujesz dostęp do naszych Usług
i) kontaktowania się z Tobą, w tym przekazania informacji o zmianach naszych Regulaminów i Polityk,
j) kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem Usług, obsługą oraz działaniami marketingowymi – wszelkimi dostępnymi kanałami komunikacji,
k) rozpatrywania reklamacji z tytułu świadczonych Usług,
l) zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminów oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom,
ł) prowadzenie postępowań sądowych i innych postępowań,
m) rozliczenia Usług,
n) organizacji konkursów, loterii, akcji promocyjnych.

 

14.
Jak długo przechowywane są dane osobowe Użytkowników?

Dane Użytkowników są przechowywane na firmowych serwisach/serwerach lub serwerach podmiotów współpracujących. Stosowane są odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Podmioty współpracujące z firmą Maklero.pl, również są zobowiązane do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi firmę wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Dane Użytkowników (dane osobowe) przetwarzane są wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności. Należy mieć na uwadze, że specyfika świadczonych usług przez firmę Maklero.pl sprawia, że w większości przypadków dane Użytkowników w ramach przepisów prawa podlegają przetwarzania nawet, gdy Użytkownik już nie korzysta Usług firmy Maklero.pl. Dotyczy to w szczególności przepisów podatkowych czy rachunkowych. W przeważającym stopniu, nawet gdy Użytkownik usunie konto, firma Maklero.pl będzie nadal przetwarzać dane osobowe Użytkowników. W przypadku, kiedy Użytkownik nie ma Konta, ale kontaktował się z firmą Maklero.pl, właścicielem firmy lub innymi jego serwisami, firma Maklero.pl będzie przechowywać te informacje, jak długo jest to niezbędne ze względów prawnych lub związanych z rozliczeniami lub realizacją usług.

W przypadku, gdy firma Maklero.pl nie potrzebuje przechowywać danych osobowych Użytkownikó w celu świadczenia Usług lub dla innych przyczyn, dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub staną się anonimowe.

15.
Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe Użytkowników przechowywane są w celu umożliwienia korzystania z Usług firmy Maklero.pl/DariuszGrabarczyk.pl, przez co można określić, jako niezbędne do realizacji umów o świadczenie Usług. Przetwarzane są dane, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia spoczywających na firmie obowiązków prawnych. Ponadto realizowane są tzw. uzasadnione interesy, przez co rozumie się informowanie o dostępnych w ramach portalu Usługach. W takich sytuacjach firma zawsze rozważa wpływ, jaki przetwarzanie

danych osobowych wywoła na prawa i wolność Użytkowników. W pozostałych przypadkach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Użytkowników dobrowolnej zgody, którą w każdej chwili można cofnąć przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Dotyczy to choćby przesyłania informacji handlowej.

16.
Dane osobowe a inne podmioty.

Firma Maklero.pl nie udostępnia nikomu danych osobowych Użytkowników poza wyjątkami, gdy jest do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym przepisami prawa.

W celu zapewnienia dostępu do świadczonych Usług w ramach portalu DariuszGrabarczyk.pl lub Maklero.pl zmianie może ulec jej dostawca, o czym Użytkownik jest każdorazowo informowany. Należy mieć, że nieustannie podejmowane są prace nad zwiększeniem katalogu Usług firmy Maklero.pl. Tym samym lista podmiotów, którym dane mogą

zostać udostępnione ulega zwiększeniu – ale tylko podawane będą informacje wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby możliwe było świadczenie konkretnej Usługi. Co więcej, odbywa się to po wyraźnej akceptacji Regulaminu konkretnej Usługi, a podstawą przetwarzania danych Użytkowników jest w tym przypadku niezbędność wykonania umowy o jej świadczenie. Z uwagi na udostępnienie ww. podmiotom danych osobowych, stają się one niezależnymi administratorami danych.

17.
Firma Maklero.pl korzysta z usług podmiotów dostarczających narzędzi usprawniających pracę firmy, w szczególności do komunikacji wewnętrznej oraz wewnętrznego dzielenia się danymi, bądź narzędzi do marketingu czy sprawniejszego zarządzania komunikacją elektroniczną, dołączając również media społecznościowe.
Korzysta się również z usług profesjonalistów świadczących usługi z zakresu prawa, podatków, czy księgowości.

Firma Maklero.pl jest zobowiązana do zachowania środków bezpieczeństwa, stąd może udostępniać dane Użytkowników organom policji lub innym, co dotyczy np. dokonania podejrzanej transakcji lub aktywności (np. gdy wskazuje na czynności związane z praniem pieniędzy, bądź innego czynu mogącego nosić znamiona przestępstwa).

18.
W przypadku skorzystania przez Użytkowników z formularzy internetowych, dostępnych na stronach serwisu Maklero.pl / DariuszGrabarczyk.pl – dokonuje się zapytań w ramach wtyczki reCAPTCHA, co obejmuje wysyłanie adresu IP i ewentualnie innych danych wymaganych przez Google Inc.

19.
Prawa dotyczące danych osobowych.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w pewnych sytuacjach np. do celów marketingowych. Można to zrobić wysyłając wiadomość na adres [email protected], bądź poprzez anulowanie subskrypcji w otrzymywanych wiadomościach.
Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego podmiotu oraz ich usunięcia. Dodatkowo możesz złożyć skargę do organu ochrony danych. Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami przez wysyłanie wiadomości na adres [email protected]

Wraz z powyższymi prawami wiąże się konieczność aktualizowania danych osobowych przez Użytkowników serwisu -jest to konieczne do prawidłowego świadczenia Usług.

20.
Zmiany Polityki prywatności i inne informacje.

Firma Maklero.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do “Polityki Prywatności” niezależnie od zmian w Regulaminie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznawania się z tymi zmianami.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników należy wysłać informację na adres [email protected]

Pozdrawiam,

Dariusz Grabarczyk